Wednesday, April 14, 2010

FATWA-FATWA ZAKAT (Edisi Lengkap)


Zakat merupakan ibadah maaliyah (berkhaitan dengan harta) yang Allah Ta’ala wajibkan kepada umat Islam sebagaimana tersebut dalam firmanNya, “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.” (QS. At-Taubat: 103)

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di samping sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat kasih saying antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan umat Islam. Hal ini tercermin dalam aturan-aturan zakat dan pengalokasiannya.

Sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami permasalahan zakat. Sebab, masih ada sebagian umat Islam yag kurang memahami tentang hukum zakat dan permasalahan yang terkait dengannya. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam praktik dan pelaksanaannya.

Buku yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ini berisi kumpulan fatwa, jawaban surat-surat, dan juga artikel tentang masalah zakat yang meliputi makna zakat, hukum dan pensyariatan zakat, waktu pembayaran zakat, zakat binatang ternak, zakat biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat fitrah, zakat perhiasan, zakat harta piutang, golongan yang berhak menerima zakat, sedekah sunnah, dan masalah terkait lainnya.

Buku ini sangat tepat dan layak dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah zakat. Pembahasannya sistematis, uraiannya jelas, dan hujjahnya sangat kuat karena setiap ulasan selau merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Judul: Fatwa-Fatwa Zakat
Penulis: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Penerbit: Darus Sunnah (Hardcover)
Harga: SGD 26.00

No comments:

Post a Comment